Imam Mahdi ki 5 Definite Signs | The Events Before The Coming Of Imam Mahdi

5 Definite Signs of Zahoor of Imam Mahdi | The Events Before The Coming Of Imam Mahdi | Imam Mahdi ke amad ki 5 nishaniyan | End Times Imam Jafar Sadiq (as) Qa’em ke qayam se pahle 5 Alamate (Signs) hai:

  • Yemeni
  • Sufiyani ka qayam,
  • Aasman se awaz aana,
  • Khasf e Baida
  • Nafs e Zakayya ka Qatl

(طبرسی ،کتاب اعلام الوری ص۴۵۵ ،منتخب الاثر ص۵۴۴ )

Write A Comment